Matkaauto24 renditingimused
SÕIDUKITE BRONEERIMINE, RENDITASU JA TAGATISRAHA

Matkaautode broneerimine toimub läbi avalehel asuva lingi (BRONEERI MATKAAUTO) või e-maili teel (info@matkaauto24.ee). Matkaauto broneeringutasu on 300 eurot. Broneeringu kinnituseks loetakse broneerimistasu laekumist Tehnokonsult OÜ arveldusarvele EE891700017004512367. Peale broneeringutaotlusele vastuse saamist broneeritakse soovitud sõidukit kalendrisse märkimata virtuaalselt kuni broneeringutasu laekumiseni. Uue taotluse esitamisel ja broneeringutasu laekumisel kaotab tasumata taotlus kehtivuse. Broneerimistasu ei tagastata, vaid see arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning seda ei tagastata.
Ülejäänud renditasu ning tagatisraha tasutakse enne rendiperioodi algust vastavalt eelnevale kokkuleppele ja rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas.
Rendihind sisaldab kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Rendipäeva hinna aluseks on ööpäev ehk 24 tundi.
Matkaauto rentnik maksab lepingu sõlmimisel renditingimuste ja -nõuete täitmise tagatisraha 300 eurot,  milline lepingu lõpetamisel, üleandmise – vastuvõtmise akti koostamisel, nõuete ning pretensioonide puudumise korral rentnikule tagastatakse.

SÕIDUKITE RENDI TINGIMUSED, VÄLJAANDMINE, VASUVÕTMINE JA RENDIPERIOOD

Matkaautode rendi minimaalseks perioodiks on  ajavahemikul 01.06 kuni 31.08 viis ööpäeva. Ajavahemikul 01.09 kuni 31.05 on minimaalne rendiperiood kolm ööpäeva.
Renditud matkautode väljaandmine ja vastuvõtmine toimub esmaspäevast reedeni kella 09:00 kuni 16:00. Laupäeviti toimub sõidukite väljaandmine ja vastuvõtmine vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele. Pühapäeviti ja riiklikel pühadel matkaautode väljaandmist ja vastuvõtmist ei toimu. Sellest lähtuvalt arvestada broneeringutaotluses rendiperioodi esimese ja viimase kuupäeva valikul.
Rendiperiood algab esimesel rendipäeval vastavalt kokkulepitud kellaajale (E-R 09:00 kuni 16:00) ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval hiljemalt samal kellaajal, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti.
Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui kaks tundi hiljem rendilepingus märgitud kellaajast, on rendileandjal õigus rendisummale lisada täiendavalt ühe rendipäeva tasu. Kui rentnik hilineb sõiduki tagastamisega rohkem kui ühe ööpäevapäeva, on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest kahekordset renditasu.
Kui broneeritaval sõidukil on viimase rendipäeva järel kalendris uus broneering, siis peab sõiduki rendileandjale tagastama rendiperioodi viimasel päeval vähemalt kella 12:00.
Matkaautodega on lubatud sõita Euroopa Liidu riikidesse, Šveitsi, Norrasse ja Liechtensteini. Ülejäänud Euroopa mandriosas asuvatesse riikidesse on lubatud sõita rendileandja kirjalikul nõusolekul, välja arvatud Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse, kuhu sõitmine rendileandja sõidukiga on keelatud. Matkaautodel ei ole läbisõidu piirangut.
Sõidukit vastu võttes soovitame rentnikul see hoolikalt üle vaadata ning vajadusel nõuda üleandmise-vastuvõtmise akti kõigi vigastuste ning puudujääkide lisamist, vastasel juhul võite jääda vastutavaks vigastuste eest, millised olid sõidukil juba enne rentnikule kasutusse andmist. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.
Matkaauto antakse rentnikule üle täidetud kütusepaagiga ja sõiduki tagastamisel peab samuti kütusepaak täidetud olema. Selle tingimuse mittetäitmisel arvestatakse renditasule juurde 200 eurone leppetrahv. Rendileandjal on õigus antud summad kinni pidada tagatisrahast. Vale ja ebakvaliteetse kütuse kasutamisest tekitatud kahju korvab rentnik.
Matkaauto rentimiseks esitab rentnik isikut tõendava dokumendi (ID kaart või pass). Matkaautot juhtida võib isik, kes on vähemalt 21 aastat vana ja omab vähemalt 3 aastast B kategooria juhistaaži. Kui sõidukit renditakse ettevõtte nimele, siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või selleks volitatud isik.
Matkaauto tagastatakse rentniku poolt rendileandjale puhastatud salongiga, tühjendatud reoveepaagi ja WC kassetiga. Matkaauto välipesu kuulub sõiduki rendihinna sisse ning selle teostab rendileandja omal kulul. Juhul kui matkaauto ei ole piisavalt koristatud, on rentnikul õigus nõuda selle eest lisatasu – siseruumide koristuse hind on 50 eurot, reoveepaakide ning WC kasseti tühjendamise hind on 50 eurot. Sõidukis on keelatud suitsetada ja vedada lemmikloomi. Nõude rikkumise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 100 eurot . Eelpoolnimetatud summad on rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast.
Sõiduki tagastamisel teostavad selle ülevaatuse rendileandja ja rentnik koos. Vigastused ja puudused sõidukil, milliseid ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks, korvab rentnik hinnakirja alusel.

KINDLUSTUS, VASTUTUS KOLMANDATE ISIKUTE EES

Matkaautode rendi hinnad sisaldavad kaskokindlustust (avarii, vandalism) rentniku omavastutusega 500 eurot ja varguskindlustust rentniku omavastutusega 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus on ära toodud rendilepingus). Sõidukite rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.
Matkaauto ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgse riigi politseiasutuses. Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest kindlasti politseisse ja võtma toimunu kohta kirjaliku kinnituse. Avarii, õnnetuse või muude probleemide korral peab koheselt ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktandmed on välja toodud rendilepingus).
Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

VARUSTUS

Kõikide matkaautode varustusse kuulub teler, WC, dušš, gaasipliit ja kaks gaasiballooni, tahavaate kaamera koos monitoriga, elektrikaablid ja adapterid 220V vooluvõrguga ühendamiseks, ohutus- ja turvavarustus. Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on osad matkaautod varustatud talverehvidega. Magamistarbeid, toidunõusid, matkalaudu ja -toole varustuses ei ole.

LEPINGU KEHTIVUS

Iga allakirjutatud leping on siduv, ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse tsiviilkohtus.

Täpsemad tingimused on välja toodud rendileandja ning rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.

Renditingimused sobivad?

Sellisel juhul liikuge edasi vaatama meie matkaautode valikut, kust leiate viisteist 5-7 kohalist kõigi mugavustega matkaautot.